استفاده از باگاس (تفاله باقی مانده ساقه نیشکر) در تولید کاغذ , مقوا و تیشو (دستمال کاغذی)

تولید کاغذ و خمیر کاغذ از ضایعات کشاورزی تا پیش از جنگ جهانی دوم تولید کاغذ غالبا با قطع درختان و استفاده از چوب انجام می‌شد اما پس از آن و رشد صنعت کاغذ‌سازی و معطوف شدن تحقیقات به سمت استفاده از مواد غیر‌چوبی برای جلوگیری از تخریب و انهدام جنگل‌ها، این صنعت نیز رشد […]